REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTERA SKLEPU INTERNTOWEGO BOUTIQUELAMODE.COM


§ 1

Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z usługi newslettera  świadczonej przez Lamode Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 63 lok. 10, 00-533 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469434, email: bok@boutiquelamode.com, tel. 664 786 725 (dalej jako Usługodawca) w ramach sklepu internetowego butiquelamode.com (dalej jako Sklep internetowy).
  2. W ramach usługi newslettera Usługodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail w sposób cykliczny i bezterminowo informację w formie listu elektronicznego, odnoszące się do zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego treści, w tym w szczególności rodzaju produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, aktualnych promocjach, aktualnych konkursach, nowych kolekcjach, nowych projektantach, wydarzeniach i innych związanych z modą oraz asortymentem sklepu

§ 2

Warunki korzystania z usługi

  1. BoutiqueLaMode.com zapisze się na subskrypcję, podając swój adres e–mail i potwierdzi chęć otrzymywania informacji, o której mowa w § 1 Regulaminu, poprzez:

a)      aktywowanie linku zawartego w e–mailu wysłanym automatycznie na podany przez Użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.

b)      zatwierdzenie Regulamin.

    2.   Poprzez potwierdzenie, o którym mowa w § 2 pkt 1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe przetwarzane są w celach wskazanych niniejszym Regulaminem i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm) oraz że:

1)   Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest Lamode Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-533) przy ul. Mokotowskiej 63 lok. 10, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469434, email: bok@boutiquelamode.com, tel.  664 786 725

2)      ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,

3)      ma prawo wystąpienia do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,

4)      udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne,

 

§ 3

Rezygnacja z usługi

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linku umieszczonego w stopce każdej wiadomości lub poprzez ponowne wpisanie swojego adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym. Przepis § 2 ust. 3  stosuje się odpowiednio.

§ 4

Prawa autorskie

1.  Wszelkie prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, udostępnionych w ramach newslettera są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy, ewentualnie innych wyraźnie wskazanych podmiotów.

2.  Bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, zabronione jest w szczególności:

a)       utrwalenie, zwielokrotnianie, kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektroniczne, bądź w jakikolwiek inny sposób, poszczególnych utworów, w tym tekstów grafiki, dźwięków, zdjęć.

b)       rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i formie w całości lub w części utworów, w tym  dźwięków, materiałów tekstowych, graficznych,  zdjęć  przesłanych w ramach  newslettera.


§ 5

Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usługi newslettera można zgłaszać do Usługodawcy  za pośrednictwem poczty na adres: Lamode sp. z o .o., ul. Mokotowska 63 lok. 10, 00-533 Warszawa oraz w formie elektronicznej na adres: bok@boutiquelamode.com, telefonicznie pod numer: 664 786 725

Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.


§ 6

Postanowienia końcowe

1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.02.2014.

2.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

3.  Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Sklepie internetowym.

4.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu newslettera, niezależnie od przyczyn ich powstania, jak również za cykliczność newslettera, za jego treści, aktualność, wiarygodność, skutki decyzji podjętych wskutek zapoznania się z jego treścią.

5.  Usługodawca porozumiewa się z Uzytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik porozumiewa się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej oraz telefonu.

6.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

7.  Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.

8.  Konsumenta nie dotyczą postanowienia Regulaminu regulujące prawa lub obowiązki Użytkownika sprzecznie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub sprzecznie z interesami Użytkownika będącego konsumentem, w szczególności konsumenta nie dotyczą postanowienia § 6 ust. 2 oraz ust. 4.