ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży  w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu do Konsumenta.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient będący Konsumentem musi poinformować Sprzedającego  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Klient będący Konsumentem może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej boutiquelamode.com.
 5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z możliwości odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą elektroniczną na stronie internetowej Sprzedający prześle Konsumentowi  niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy kierować na adres: bok@boutiquelamode.com
 7. Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem poczty należy kierować na adres: ul. Mokotowska 63 lok. 10, 00-533 Warszawa
 8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta  płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Zwracany Produkt należy odesłać Sprzedającemu na adres podany  w opisie Produktu w zakładce Zwroty i reklamacje  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego  o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt  przed upływem terminu 14 dni.
 12.  Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 13. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym między innymi w przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Umową prowadzenia konta można zgłaszać do Spółki za pośrednictwem poczty na adres: Lamode Sp. z o.o., ul. Mokotowska 63 lok. 10, 00-533 Warszawa oraz w formie elektronicznej na adres: bok@boutiquelamode.com lub telefonicznie pod numer: +48 664 786 725.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Spółkę zgłoszenia reklamacji.

 1. W przypadku gdy sprzedany Produkt ma wady Klient może skorzystać z następujących uprawnień:

1)      żądania  obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

2)      żądania wymiany Produktu na Produkt wolny od wad albo usunięcia wady.

Sprzedający jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem  jest przedsiębiorca, sprzedający może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.

 1. Wszelkie reklamacje związane z Umową sprzedaży Klient może zgłaszać do Sprzedającego. Dane Sprzedającego, pod które można zgłaszać reklamacje związane z Umową sprzedaży znajdują się w zakładce Marki i Projektanci na stronie internetowej boutiquelamode.com.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Klienta. Zgłoszenie powinno być podpisane oraz zawierać aktualne dane Klienta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz fakultatywnie adres e-mail lub  telefon kontaktowy).
 3. Sprzedający ustosunkowuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 4. Wadliwy Produkt uprzejmie prosimy odsyłać na adres Sprzedającego podany w opisie Produktu w zakładce Zwroty i reklamacje.
 5. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego roszczeń Klienta związanych z wadliwością Produktu, Klientowi (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) przysługuje również prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa. W celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta. Konsument ma prawo również do skorzystania z możliwości polubownego dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym Sądem Polubownym Sądem Konsumenckim tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.